သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Monday, August 3, 2009

စုဆႏၵ ကဗ်ာစုမ်ား

စုဆႏၵ ကဗ်ာစုမ်ား

မေၾကာက္တရား
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ
ကင္းေ၀းရေအာင္
တုိ႔စႊမ္းေဆာင္အံ့
ေၾကာက္ေအာင္ေျခာက္သူ ဖယ္ရွားစုိ႔။

ႏုိင္ငံေရး
မွားတာ မွားမွန္းသိ
မွားသည့္ဘက္ကုိ စြန္႔ခြာပါ။
မွန္တာ မွန္မွန္းသိ
မွန္သည့္ဘက္ကုိ ေထာက္ခံပါ။
အဲဒါ ႏုိင္ငံေရး။

စုလမ္းစဥ္
မေကာင္းတာကုိ မေကာင္းဘူးလုိ႔
ဘူးတစ္လုံးေဆာင္
သတၱိေျပာင္စုိ႔။

သမုိင္း
လူ႔ဘုံသမုိင္း
လူတုိင္းအတြက္
လူတုိင္းဘက္က
မပ်က္၀န္တာ
လူတုိင္းပါစုိ႔။

တုိ႔ဆႏၵ
လက္နက္ဆုိ
အပ္တုိမကုိင္ေၾကး
သစၥာဦးတင္
စားပြဲခြင္
တူယွဥ္ေဆြးေႏြး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။

လမ္းႏွစ္သြယ္
မေကာင္းမႈေဆာင္
ေကာင္းသေယာင္၊
ေသနတ္ကုိေဆာင္
သတၱိေၾကာင္။

မေကာင္းတာဆုိ
မေကာင္းေပါင္၊
သစၥာကုိေဆာင္
သတၱိေျပာင္။

စု-ယုံၾကည္ခ်က္
ႏွလုံးရည္တုိက္ပြဲ
လြန္ခက္ခဲလည္း
မလြဲယုံၾကည္ ေအာင္ရမည္။

(ေမာင္စြမ္းရည္)

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP