သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Tuesday, June 9, 2009

လူသားမွထြက္ေပၚလာေသာ အနံ့သည္ အားေကာင္းေသာ လႈံ႕ေဆာ္မႈတစ္ခုဆိုသည္ကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေလ့လာ

ယခုအထိ ေတြးႏိုင္ခဲ၊ ရွာရခက္ခဲ ေသာအရာသည္ သင္းရနံ႔၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ မွာ အမ်ဳိးသား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီး သို႔ မဟုတ္ ႏွစ္ဦးစလံုးကို ညႇိဳ႕ယူဖမ္းစားႏိုင္စြမ္း ရွိေနေပသည္။
တိရစၦာန္မ်ားသည္ ၎င္းတုိ႔အခ်င္း ခ်င္း အခ်က္ေပးရန္အတြက္ အနံ႔ျဖင့္ ဆက္ သြယ္မႈ စတင္ျပဳလုပ္လာကတည္းကစ၍ ထိုအရာကို စကားလံုး၌ ေ၀ါဟာရတြင္သည္ ကို ေရတြက္ၾကည့္လွ်င္ အႏွစ္ငါးဆယ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူသားတုိ႔၏အနံ႔သည္ အမွန္တကယ္ပင္ အစစ္အမွန္ျဖစ္၊ မျဖစ္ ဆိုသည္ကို ေျပာလာခဲ့သည္မွာ ယခုထိတုိင္ အတိအက်အေျဖရွာမရရွိခဲ့ေပ။

လူသားတုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ ထိုအနံ႔မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အၾကမ္းစား မသိစိတ္မ်ား ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္လႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္းအား ျဖင့္ အျခားတစ္ဦးဆီမွ တန္ျပန္တု႔ံျပန္မႈကို ရရွိေစႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ တိရစၦာန္ မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ထိုဓာတုေဗဒပစၥည္းရနံ႔ ကို အျခားတိရစၦာန္တစ္ေကာင္ထံမွ ထုတ္ လႊတ္မႈ အလိုအေလ်ာက္တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိၾက ေပသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုပိုးမႊားတိရစၦာန္မ်ား တြင္ အထူးအဂၤါအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုရွိၿပီး ထိုအဂၤါအစိတ္အပိုင္းသည္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုလည္း ရည္ရြယ္၍ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သုိ႔ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမ်ား လူသားမ်ားအေပၚသက္ေရာက္ ေစျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ခုတည္းေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို ရွင္းလင္းျပတ္သား စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
မိမိတို႔အေနျဖင့္ တကယ့္လူသား အခ်င္းခ်င္း အခ်က္ေပးရန္ထုတ္လႊတ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းကို ရွာေတြ႕ခ်င္မွ ရွာေတြ႕ႏုိင္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ မိမိ တုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းကို ရရွိႏိုင္ ေၾကာင္း ကာဒစ္တကၠသုိလ္ ဇီ၀သိပၸံေက်ာင္း မွ ပါေမာကၡတင္မ္ဂ်က္ေကာ့မ္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အျပဳအမူအေပၚလႊမ္း မိုးႏိုင္ေသာ ဓာတုဆုိင္ရာ သေကၤတတစ္ခု ရွိပါသလားဆိုလွ်င္ အေျဖသည္ ေသခ်ာ ေပါက္နီးပါး "ဟုတ္ကဲ့"ဟု ေျဖရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
"ဒါေပမဲ့ ဒီလိုထုတ္လႊတ္မႈေတြ အားလံုးဟာ လိင္ကိစၥအတြက္ခ်ည္း သက္ သက္သာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့ သတိရ ေအာင္ ေကာင္းစြာလုပ္ေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း" ၎က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ သည္။ [Ref: Internet]/MZM

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP