သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Sunday, June 14, 2009

ခ်စ္မႈေရးရာ သိပၸံပညာအရ ဦးေႏွာက္တြင္အခ်စ္လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းရွိဟုဆို

သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ မိန္းကေလးတစ္ဦးက ခ်စ္သက္လက္ေဆာင္အျဖစ္ သူမ ၏ ခ်စ္သူေကာင္ေလးႏွင့္ အသည္းႏွလုံးခ်င္းလဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ရာ တြင္ အာ႐ုံေၾကာသိပၸံပညာရွင္တို႔ကမူ အခ်စ္သည္ အသည္းႏွလုံးတြင္မရွိဘဲ ေခါင္း ထဲတြင္သာရွိသည္ဟုဆိုသည္။

႐ိုမက္တစ္အခ်စ္ ဇီ၀ပညာရွင္းလင္းခ်က္အရ အခ်စ္ဟူ သည္ ဦးေႏွာက္၊ ေဟာ္မုန္းႏွင့္ မ်ဳိးဗီဇတို႔အားျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အခ်စ္၊ ခိုင္ၿမဲေသာအခ်စ္ႏွင့္ အသည္း ကြဲျခင္းတို႔လည္း အက်ဳံး၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။
လူသား၏ဦးေႏွာက္တြင္ ေသးငယ္ေသာေနရာ ေလးေနရာရွိရာ ထိုေနရာတြင္ အခ်စ္လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း (Circuit of Love) ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိသည္ဟု သုေတသနပညာရွင္တို႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးေႏွာက္ထဲရွိ အခ်စ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲေနသည္ႏွင့္တူ သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုစြဲလမ္းမႈမွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းသကဲ့သို႔ ေၾကာက္စရာလည္း ေကာင္းသည္ဟု ဆိုသည္။ စြဲလမ္းမႈေမွးမွိန္လာသည့္အခါ လူတို႔သည္ အခ်စ္အတြက္ သတ္ရဲၾကသကဲ့သို႔ အခ်စ္အတြက္ ေသရဲၾကသည္။ သိပၸံပညာရွင္တို႔က အသည္းကြဲမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေႏွာက္တြင္ ေလ့လာၾကည့္ရာ ဦးေႏွာက္တြင္းရွိ Accumbens ကလာပ္စည္းတြင္ ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားမႈကို ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုလႈပ္ရွားမႈသည္ စြဲလမ္းျခင္းႏွင့္ ခုိင္မာစြာ ပူးေပါင္းလ်က္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ အသည္းကြဲျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို အငမ္းမရေတာင့္တသကဲ့သို႔ ေတာင့္တျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
သိပၸံပညာရွင္တို႔က ဦးေႏွာက္တြင္းရွိ အခ်စ္လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းထြန္းလင္းျခင္း ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားစီးဆင္းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ နည္းလမ္းကို ပိုမိုသိရွိရန္ မွန္းဆခဲ့ၾက သည္။

သေဘာတရားေရးရာအရ ႐ိုမန္္တစ္အခ်စ္အား ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တြန္းအား ေပးႏိုင္သည္ဟု စိတ္က်န္းမာေရးအထူးကုဆရာ၀န္ လာရီယန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူ၏အဆိုအရ မိမိအမွန္တကယ္အလိုရွိပါက ခ်စ္မႈေရးရာတြင္ တုံ႔ျပန္မႈရရွိမည္ျဖစ္ သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို တြန္းအားေပးေသာအျပဳအမူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိ ေစကာ ေပြ႕ဖက္၊ နမ္း႐ႈပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳမူေစလိမ့္မည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်စ္လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအား မည္ကဲ့သို႔ လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည္ကိုမူ သိျမင္ ရန္ ခဲယဥ္းသည္ဟု ဆိုသည္။ [Ref:AP]/KH

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP