သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Thursday, December 29, 2011

2011 . . .2011 . . . 2011


 626

တဘ၀ တခဏ
အေၾကာင္းစံုညီ ျဖစ္တည္ခဲ့ရ
အမိ နဲ ့ သား၊

. . . . . .

အရာမေရာက္ လွ်ပ္တျပတ္ ျပဳစု ျခင္းနဲ ့အတူ . . .
ျပဳမိမွား . . . ဆိုမိမွား . . .ေတြး ထင္မိမွား . . .ခဲ ့သမွ်
အစဥ္ ေတာင္းပန္ ေနပါတယ္၊ ။ တေယာက္တည္း

"အိမ္ယာတည္ ေထာင္ေသာ
. . . . . .


ထိုေၾကာင္ ့ သူတပါး သားသမီးမ်ား၌ အေပၚ
ေၾကာင္ ့ၾက ဗ်ာပါရ စိုက္ထုတ္ျခင္း မျပဳပဲ
ၾကံခ်ိဳ ကဲ ့သို ့ တေယာက္တည္း လြတ္လပ္စြာ ေနႏွိင္ေအာင္
က်င္ ့ၾကံ အားထုတ္သင္ ့ ေပသတည္း။"
 အနႏ ၱ ဘ၀

လူဘ၀ တေလွ်ာက္လံုး
တစံု တေယာက္ တစံုတဦး အား ေမွ်ာ္ေန သလိုလို 
ခ်စ္ေန သလိုလို . . . . . 


သူတို ့ သူတို ့ အား
ျပန္ျပီး လြမ္းဆြတ္ေန
အမွတ္ရေန သတိရေန တဲ ့
သံသရာ တေလွ်ာက္လံုး က စိတ္အစဥ္
သက္သက္ ပါ ။ ။Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP