သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Tuesday, November 25, 2008

ေ၇ႊဥေဒါင္း

From The Lady


အလွဆုံးသာပ
အားလုံးရယ္တဲ့ ငွက္မ်ားတြင္။

ေ၇ႊဥေဒါင္းရယ္လုိ႔
ျငိမ့္ေညာင္း တြန္သံသာလွ
ဆန္းၾကယ္စြာ စိတ္ၾကည္ႏူးေအာင္
ထူးတဲ့အသြင္။

ေနမင္းႏြယ္ ေဆြဘုရားရယ္သုိ႔
ေ၀တင့္တယ္ အသေရျခားသည္ဟု
ေငြမ်ားမွာတဲ့ တံဆိပ္တင္
နိမိတ္ျမင္က မဂၤလာရွိ။ျမန္မာႏြယ္
ကမၻာ၀ယ္ ထင္အလင္းသာပ
ဆင္ျမင္း ဗုိလ္ပါရံလုိ႔
ျမကဒဏ္ သီဟာစုိးစဥ္က
ေဒါင္းအလံ စုိက္ကာထုိးၾကတယ္
ဖုိးထုိက္ပါဘိ။

အမည္မသိေရွးစာဆုိ

ျမန္မာ ေက်ာင္းသုံး ျပဌာန္းခ်က္မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP