သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Friday, January 16, 2009

ျမန္မာ့မွတ္တမ္း (ေခတ္ၿပိဳင္)

-ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ ခုႏွစ္၊ ျပာသုိလျပည့္ေက်ာ္ (၉) ရက္
(၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္)
တနဂၤေႏြေန႔တြင္မိန္႔ၾကားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏
လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းေက်ာက္တုိင္ အုတ္ျမစ္ခ်မိန္႔ခြန္း

-ပင္လုံ���ာခ်ဳပ္ (The Panglong Agreement)

-တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္(The Official Version of the Statement The Third Ethnic Nationality Seminar)

-အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ(သူးမြဲကလုိး သေဘာတူညီခ်က္)
Seminar on National Solidarity(Thoo Mweh Klo Agreement)

-တုိင္းရင္းသားလူမ်���ိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ(မဲသေရာထာ သေဘာတူညီခ်က္)
Ethnic Nationalities Seminar(Mae Tha Raw Hta Agreement)

-ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္(မာနယ္ပေလာစာခ်ဳပ္)
Manerplaw Agreement to Establish a Federal Union of Burma

more/အျပည္ ့အစံုသို ့

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP