သိစြမ္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈသည္ အျမင္ ့မားဆံုး ေက်နပ္မႈျဖစ္သည္. . .

Friday, August 8, 2008

ဘ၀င္မျမင္ ့နဲ ့

ပညာကင္းဘိ၊ မႏိႈင္းညွိဘဲ၊
ဇာတိပုည၊ မဟတၱျဖင့္၊
မာနအရာ၊ ကဲမိုးစြာလ်က္၊

ငါသာမင္းဟု၊
ပဇာတူဟု၊ အယူေမာက္ၾကြား၊
မေထာင္လႊားႏွင့္၊

ေတာင္ကားျမင့္ႀကီး၊ မီးကားရွိန္ပူ၊
သံမူ မာေက်ာ၊ ဘက္မဲ့ေသာဟု၊
ေရေၾကာသတၱိ၊ မသိ၍သာ၊

ႀကိမ္းပရာသို႔၊ ပမာပံုမွီး၊
မာန္မူႀကီး၍၊ ေတာင္မီးသံလား၊
မႀကံဳး၀ါးလင့္၊ ေရအားႀကံဳေတြ ႔၊
၀ဲဟုန္ေမႊ ႔၍၊ တိုက္ေ၀ွ ႔ေသာခါ၊

မၾကာမတင္၊ အလ်င္သျဖင့္၊
ေတာင္ျမင့္မီးပူ၊ သံမာမူလည္း၊
ျမဴသာျဖစ္၍၊ စင္စစ္ေၾကြမြ၊
ေပ်ာက္ပ်က္ရ၏ ။ (မဃေဒ၀) မွ…

Labels:


Share

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home


  Pervious post   »
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   all pots 


HOME TOP